Ανάλυση και Πληροφορίες

Το ECDL Expert αποτελεί μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση προχωρημένων γνώσεων και χρήσης Η/Υ. Για την απόκτηση του, κάθε υποψήφιος καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξής τέσσερις (4) ενότητες:

ECDL ADVANCED - Ενότητα 3. Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου και παραγράφων, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται πρότυπα, φόρμες, μακροεντολές, πεδία και γραφικά αντικείμενα, να δουλεύουν ομαδικά και με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα, να προσθέτουν πίνακες περιεχομένων, σελιδοδείκτες, υποσημειώσεις, παραπομπές, εικόνες και λεζάντες, να εφαρμόζουν προχωρημένες επιλογές στη συγχώνευση αλληλογραφίας και στην ενσωμάτωση αντικειμένων και να προστατεύουν τα αρχεία τους, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MS Word 2003.

Ακροατήριο που απευθύνεται

Άτομα που είτε έχουν επιτύχει στην Ενότητα 3 – Επεξεργασία Κειμένου του Βασικού Επιπέδου ECDL που θέλουν να αποκτήσουν καλή κατανόηση σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή κάθε άτομο που θέλει να επαυξήσει τις βασικές γνώσεις του έτσι ώστε να εφαρμόζει προχωρημένες λειτουργίες με το MS Word 2003.
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου, πολύπλοκα έντυπα, να μορφοποιεί και να σχεδιάζει προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Ο εκπαιδευόμενος επίσης επιζητά να είναι ικανός να χειριστεί εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, και να ολοκληρώνει προχωρημένες λειτουργίες συγχώνευσης αλληλογραφίας μέσα από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης Word (σε βασικό επίπεδο ECDL Core – Ενότητα 3) που μπορούν να αποκτηθούν από την παρακολούθηση της ενότητας «Επεξεργασία Κειμένου με τη Χρήση του Word 2003».

 


ECDL ADVANCED - Ενότητα 4. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές υπολογιστικών φύλλων να δημιουργούν και να επεξεργάζονται λογιστικά φύλλα, γραφήματα, συγκεντρωτικούς πίνακες, φίλτρα και επικυρώσεις δεδομένων, μακροεντολές, λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιµα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και να προστατεύουν τα αρχεία τους, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MS Excel 2003.

Ακροατήριο που απευθύνεται

Άτομα που είτε έχουν επιτύχει στην Ενότητα 4 – Υπολογιστικά Φύλλα του Βασικού Επιπέδου ECDL Core  που θέλουν να αποκτήσουν καλή κατανόηση σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή κάθε άτομο που θέλει να επαυξήσει τις βασικές γνώσεις του έτσι ώστε να εφαρμόζει προχωρημένες λειτουργίες με το MS Excel 2003. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα υπολογιστικών φύλλων, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή λογιστικών φύλλων για να παράγει ανωτέρου επιπέδου υπολογιστικά φύλλα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ικανός εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, έτσι ώστε να είναι ικανός να επεξεργαστεί και να επαυξήσει αριθµητικά δεδοµένα, κείµενο και γραφήµατα, να ταξινοµεί, να συνδέει δεδοµένα αλλά και να σχεδιάζει ερωτήµατα, να εφαρμόζει προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισµούς σε γραφήµατα και σχήµατα, να χρησιµοποιεί λογικές, στατιστικές και µαθηµατικές συναρτήσεις, να χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και να καταγράφει και να εκτελεί απλές μακροεντολές μέσα
από την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης Excel (σε βασικό επίπεδο ECDL – Ενότητα 4) που μπορούν να αποκτηθούν από την παρακολούθηση της ενότητας  «Υπολογιστικά Φύλλα με τη Χρήση του Excel 2003».

 


ECDL ADVANCED - Ενότητα 5. Βάσεις Δεδομένων (Access)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να κατανοούν ορισμένες από τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπ’όψη για το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές για να οργανώνουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα ώστε να εξάγουν, να προβάλλουν και να εκθέτουν πληροφορίες από μια βάση δεδομένων, να κατανοούν την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν, να δημιουργούν και να εκτελούν απλές μακροεντολές, να εισάγουν να εξάγουν και να συνδέουν δεδομένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MS Access2002.

Ακροατήριο που απευθύνεται

Άτομα που είτε έχουν επιτύχει στην Ενότητα 5 – Βάσεις Δεδομένων του Βασικού Επιπέδου ECDL που θέλουν να αποκτήσουν καλή κατανόηση σε μικρό χρονικό διάστημα επαυξάνοντας τις βασικές γνώσεις τους έτσι ώστε να εφαρμόζουν προχωρημένες λειτουργίες με την MS Access2002. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα σχεδιασμού και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ικανός εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να οργανώσει, να συσχετίσει, να συνδέει και να επεξεργάζεται με τον κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα ώστε να μπορεί να προβάλλει και να εκθέτει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εισάγει, να εξάγει και να συνδέει τα δεδομένα με εξωτερικές πηγές προέλευσης καθώς και να δημιουργεί και να εκτελεί απλές μακροεντολές.

Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης Access(σε επίπεδο Core – Ενότητα 5) που μπορούν να αποκτηθούν από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου «Βάσεις Δεδομένων με τη Χρήση της Access2003.

 


ECDL ADVANCED - Ενότητα 6. Παρουσιάσεις (Powerpoint)

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να κατανοούν ορισμένες από τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπ’ όψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των παρουσιάσεων και να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές παρουσιάσεων, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται παρουσιάσεις, να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησης και διάταξης, να δημιουργεί υψηλού επιπέδου διαγράμματα – γραφήματα, να εμπλουτίζει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιεί τις εικόνες και τα αντικείμενα σχεδίασης και να χρησιμοποιεί εφέ πολυμέσων, να xρησιμοποιεί τα διαθέσιµα εργαλεία χρονισμού και ελέγχου της παρουσίασης και να καταγράφει απλές μακροεντολές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MS PowerPoint 2003.

Ακροατήριο που απευθύνεται

Άτομα που είτε έχουν επιτύχει στην Ενότητα 6 – Παρουσιάσεις του Βασικού Επιπέδου ECDL που θέλουν να αποκτήσουν καλή κατανόηση σε μικρό χρονικό διάστημα επαυξάνοντας τις βασικές γνώσεις τους έτσι ώστε να εφαρμόζουν προχωρημένες λειτουργίες με το MS PowerPoint 2003. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα παρουσιάσεων.

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ικανός εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, έτσι ώστε να είναι ικανός να επεξεργαστεί και να επαυξήσει κείμενο, γραφήματα, διαγράμματα, να συνδέει δεδομένα και παρουσιάσεις αλλά και να σχεδιάζει πρότυπα σχεδίασης, να εφαρμόζει προχωρηµένες µορφοποιήσεις και χειρισµούς σε παρουσιάσεις, να χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα εργαλεία σχεδίασης, να επεξεργάζεται εικόνες και να καταγράφει και να εκτελεί απλές µακροεντολές μέσα από την εφαρμογή παρουσιάσεων.

Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης PowerPoint (σε επίπεδο Core ECDL – Ενότητα 6) που μπορούν να αποκτηθούν από το εργαστήριο ή από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου «Παρουσιάσεις με τη Χρήση του PowerPoint 2003».


Σχετικά - Χρήσιμα LinksECDL Express
ECDL Progress - Coming Soon
ECDL Advanced - Coming Soon
ECDL Core

Αθήνα: 
Βασ. Σοφίας 84, TK 115 28,
(210) 778-2401 info@wwww.gr
Athens: 
84 Vas. Sofias Ave. 115 28 Greece,
+30 (210) 778-2401 info@wwww.gr
Θεσσαλονίκη: 
Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, TK 546 22,
(2310) 226-531, info@wwww.gr
Thessaloniki: 
18 P.Mela str. & Tsimiski, 546 22 Greece,
+30 (2310) 226-531, info@wwww.gr
Πως θα έρθετε
Directions to visit
Τα κεντρικά γραφεία της 4W εδρεύουν στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη.
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία ECDL & των υπολοίπων προγραμμάτων γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:
The head offices of 4W are located in Athens & Thessaloniki.
Preparation Courses for ECDL and all other programmes are offered at the same premises in Athens & Thessaloniki.

-------------------
Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά κ μόνο για την προώθηση της ιδέας του ECDL και των πιστοποιήσεων που προσφέρει. Επίσης σας ενημερώνει για τα μαθήματα ECDL που προσφέρει ο Οργανισμός μας (4W – Μαθήματα ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max) στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη καθώς και για τις εξετάσεις ECDL στη σχολή μας, η οποίο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.

This website has been created for the promotion of ECDL idea and its Certifications.
It informs of the courses offered at 4W (Preparation Courses for ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max)  Computer School located in Athens & Thessaloniki. It also presents the ECDL exams held at our school which is an Authorized ECDL Exam Center.